K-Tech Consulting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCB

 

Vill du ta ta steget men att tiden inte räcker till.

 

Varför PCB-inventering?
En ny förordning om PCB, Förordning (SFS 2007:19) om PCB mm, trädde i kraft den 1 mars 2007. Förordningen berör främst byggnader uppförda eller renoverade mellan åren 1956 och 1973, dock inte en- och tvåbostadshus.

 

Om du äger en byggnad som omfattas av förordningen behöver du inventera förekomsten av fogmassor, golvmassor, isolerrutor, kondensatorer och andra utrustningar som kan innehålla PCB. För fog- och golvmassor finns krav på sanering. Övriga produkter, varor och utrustningar ska märkas upp så att det tydligt framgår att de innehåller PCB.

 

Vad är PCB?

PCB (polyklorerade bifenyler) är en samling miljögifter som bland annat kan påverka immunförsvar och fortplantning. Användningen av PCB förbjöds 1972, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess kemiska stabilitet och långa nedbrytningstid.

 

Inventering

K-Tech Consulting har genomgått utbildning för att få genomföra PCB-inventeringar och har erfarenhet från ca 60 stycken. Vid inventering tas prover för analys på misstänkta material. Inventeringsresultatet redovisas till beställare och aktuell kommun. Visar provtagningen på höga halter ska en handlingsplan för sanering upprättas som visar vilka åtgärder fastighetsägaren planerar för att skilja ut och omhänderta PCB-produkterna som farligt avfall när de blir avfall.

 

 

K-Tech Consulting © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

www.ktechconsulting.se